Pravidla

PRAVIDLA A PROPOZÍCIE KBaL PRE SEZÓNU 2013/2014

03. 09. 2013 16:09 by Radoslav Puraš (comments: 0)

Štart:             1. Október 2014

Koniec:          31. Máj 2015

PROPOZÍCIE A PRAVIDLÁ :

1.    ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE KYSUCKEJ BEDMINTONOVEJ LIGY

1.1  KATEGÓRIE

-          Single Muži,

-          Single Ženy,

-          Double Mix (zmiešaná štvorhra, chalan + dievča),

-          Double Muži (štvorhra muži),

-          Double Ženy (štvorhra ženy).

Kategórie sa v súvislosti so záujmom môžu pred štartom ligy rušiť, meniť, spájať, prípadne pridávať.

1.2  PRIHLASOVANIE

Hráči, hráčky a dvojice sa môžu do ligy prihlásiť na uvedenej e-mail adrese, podľa uvedenej predlohy na web stranke ligy https://www.tenis-knm.sk/index.php/kbal.html

V prihláške musí byť uvedené meno a priezvisko hráča a spoluhráča, rok narodenia, telefónne číslo,  e-mailová adresa, prípadne iný kontakt pomocou ktorých sa budú hráči medzi sebou kontaktovať.

Súťaž je určená len pre amatérskych hráčov!!!

1.3  ZAČIATOK A KONIEC SEZÓNY 2014/2015

III. ročník 2014/2015

-          Štart :       1. Oktober 2014 

-          Koniec:    31. Máj 2015

1.4  MIESTO ZÁPASOV

Ľubovoľný bedmintonový kurt zodpovedajúci pravidlám SZBe, na ktorom sa hráči resp. družstvá dohodnú. (Odporúčame rt-badminton&sport center Rudina)

1.5  Štartovné

Štartovné na jedného hráča /tím je 10 €. Hráč ktorý sa prihlási do viacerých kategórií musí zaplatiť štartovné v každej kategórií. Vyzbieraná čiastka sa použije na nákup cien pre víťazov a iné organizačné záležitosti o ktorých budeme informovať na web stránke ligy.

2.    ORGANIZÁCIA SÚŤAŽE

2.1   Súťaž je rozdelená na 8 kôl, pričom jedno súťažné kolo trvá 1 mesiac.

2.2   Začiatok kola je vždy tretí deň v mesiaci a kolo končí posledný deň v mesiaci. Rozpis nasledujúceho kola bude známi vždy 1 – 3 deň v mesiaci.Systém hry spočíva z výkonnostných skupín (M1, M2,....Mn; Ž1, Ž2,...Žn;, MIX1, MIX2,...MIXn; 4M1, 4M2,..4Mn.)§, v ktorých je po 5 hráčov resp. tímov. Každý hráč/tím teda za jedno kolo (mesiac) odohrá 4 zápasy. Výnimkou je posledná výkonnostná skupina, v ktorej nemusí byť počet hráčov/družstiev 5. V poslednej výkonnostnej skupine, môže byť maximalný počet hráčov / tímov 7 a minimálny počet 3 hráči/tímy.

2.3   Termín a miesto zápasu si hráči dohodnú sami najneskôr do 10 dňa v mesiaci. Kontaktné údaje hráčov budú uverejnené na web stránke ligy, prípadne ich poskytne správca ligy. Na jednom mieste v jeden deň je možné ododhrať viacero zápasov. Všetko záleží na dohovore hráčov.

Výsledok zápasu oznamuje víťaz správcovi na e-mail alebo sms v tvare: napr. Jožko Mrkvička – Ferko Cvikla 3:2 (21:15, 21:19, 16:21, 18:21, 21:15)(dátum čas a miesto zápasu – 26.3.2012, 16:00 - KNM). Výsledok je víťaz povinný nahlásiť do 24 hodín po odohraní zápasu.

2.4   Umiestnenia v skupinách a rebríčky budú priebežne aktualizované. Hráči by mali výsledky kontrolovať a prípadne u správcu reklamovať.

2.5   Hráč, ktorý bez ospravedlnenia neodohrá behom dvoch mesiacoch ani jeden zápas bude diskvalifikovaný bez nároku na návrat štartovného.

2.6   Hráč, ktorý nemôže nastúpiť na vopred dohodnutý zápas by mal na túto skutočnosť, čo najskôr oboznámiť protihráča a pokúsiť sa dohodnúť nový termín zápasu.

3.    POSTUPY V SKUPINÁCH

3.1    Prvý a druhý hráč z každej skupiny postupuje do skupiny o úroveň vyššiu (okrem hráčov najvyššej skupiny).

3.2   Tretí hráč z každej skupiny zostáva v skupine rovnakej úrovne, ktorú hral v danom kole.

3.3   Štvrtý a piaty hráč z každej skupiny zostupuje do skupiny o úroveň nižšiu (okrem hráčov v poslednej skupine).

3.4   Nasadenie hráčov do skupín pre prvé kolo bude urobené podľa výsledkov predchádzajúcej sezóny.

4.    PRAVIDLÁ A BODOVÉ HODNOTENIE

4.1   KBeL sa hrá na tri víťazné sety a podľa pravidiel SZBe. https://www.sass.sk/new/sutaze/pravidla/szbe_-_pravidla_bedmintonu.pdf

4.2   Košíky; Je na dohode súperov akým košíkom budú hrať,

4.3   Bodovanie zápasov:

Výsledok

3:0

3:1

3:2

2:3

1:3

0:3

3:K

K:K

K:3

Body

5

4

3

2

1

0

5

-5

0

 4.4   Víťazstvo 3:K - kontumácia v prospech prítomného hráča si uplatni hráč. Ak sa jeho súper bez ospravedlnenia nedostaví na dohodnutý zápas,

4.5   Ak sa hráč na dohodnutý zápas ospravedlní, pokúsia sa obaja hráči nájsť nový termín na odohranie zápasu. Ak sa nedohodnú na novom termíne, získava  hráč, ktorý bol k dispozícii v pôvodne dohodnutom termíne víťazstvo 3:K,

4.6   Ak ani jeden hráč nevyvinie snahu zápas odohrať a vôbec sa neskontaktujú, bude obom hráčom pripísaný na konci kola výsledok K:K  (-5bodov). Ten istý    výsledok a bodová zrážka bude hráčom pripísaná v prípade neohlásenia výsledku zápasu do konca kola,

4.7   Hráči majú povinnosť skontaktovať sa pre dohodnutie termínov zápasov najneskôr do 10. dňa v mesiaci. Pokiaľ niektorý hráč nezareaguje do 10. dňa mesiaca, ostatní majú právo zapísať si výsledok 3:K vo svoj prospech,

4.8   Hráč, ktorý ohlási dlhšiu neprítomnosť, prehráva v každom zápase K:3 a klesá každé kolo o jednu skupinu. Po návrate pokračuje v zápasoch v tej skupine, do ktorej klesol,

4.9   Okrem bodov za zápasy sa hráčom prideľujú aj body za účasť vo výkonnostnej skupine. Bodový rozdiel medzi jednotlivými skupinami je 10 bodov t.z. za účasť v poslednej výkonnostnej skupine sa hráčoví / tímu pripočíta 10 bodov do tabuľky resp. do celkového rebríčka. Hráčovi/tímu učinkujúcemu o skupinu vyššie bude pripočitaných 20 bodov za účasť v tejto výkonnostnej skupine. Ak v poslednej vyk. skupine bude učinkovať 6 resp. 7 hráčov/tímov, zvýši sa bodový rozdiel medzi poslednou a predposlednou výk. skupinou na 15 resp. 20 bodov. (t.z. za účasť v poslednej výkonnostnej skupine s počtom hráčov 6 resp. 7,  sa hráčoví / tímu pripočíta 5 resp. 0 bodov do tabuľky resp. do celkového rebríčka.

4.10   Každému hráčovi resp. tímu vo štvorhre, ktorý v danom kole, resp. mesiaci odohrá všetký zápasy vo svojej skupine, bez ohľadu na výsledok týchto zápasov sa v danom kole / mesiaci  pripočíta 5 bodov do tabuľky v aktuaálnej výkonnostenj skupiny a celkového hodnotiacého rebríčka.

 4.11             Body za zápasy , body za účasť vo výkonnostnej skupine a motivačné body za odohranie všetkých zápasov v danom kole dávajú dohromady  počet bodov do celkového rebríčka.

4.12              Pri rovnosti bodov v skupine rozhoduje o poradí v skupine vzájomný zápas, potom počet vyhratých setov, potom počet prehratých setov. Pri rovnosti bodov v rebríčku rozhoduje o poradí celkový počet vyhratých setov, potom menší počet prehratých setov.

5.    POVINNOSTI HRÁČA

5.1  Skontaktovať sa najneskôr do 10. dňa v mesiaci s ostatnými hráčmi v skupine a dohodnúť si temíny zápasov,

5.2  Ospravedlniť sa vopred, pokiaľ nebude dlhšie hrať,

5.3  Po odohraní zápasu oznámiť výsledok do 24 hodín správcovi KBeL (na web stranke, sms alebo mail).

6.    OSTATNÉ

6.1  Odoslaním prihlášky  hráč vyjadruje svoj súhlas s týmito pravidlami a so zverejnením svojho mena a  výsledkov na internetových stránkach bedmintonovej ligy. Taktiež poskytuje súhlas s uchovaním a použitím zaslaných údajov pre vnútornú potrebu KBeL,

6.2  Hráč KBeL sa zaväzuje nezneužiť jemu poskytnuté osobné údaje ostatných hráčov KBeL poskytnutím týchto údajov tretím osobám,

6.3  Správca KBeL si vyhradzuje právo úpravy pravidiel v priebehu súťaže

6.4  Hráči hrajú na vlastné nebezpečenstvo,

6.5  Ak vznikne hráčovi škoda účasťou v tejto súťaži, nie je ju možné vymáhať na organizátoroch KBeL,

6.6  Čokoľvek nie je uvedené v Pravidlách Bedmintonovej ligy, platí podľa oficiálnych pravidiel SZBe